Удружење бујичара Србије

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
О удружењу Статут

Статут

У складу са одредбама чл.  10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој Скупштини одржаној 05.12.2009.године, у Београду, усвојен је следећи:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА БУЈИЧАРА СРБИЈЕ


Члан 1.

Удружење бујичара Србије (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите од бујица и ерозије као и заштите животне средине.

Члан 2.

Циљеви Удружења су: унапређивање заштите од бујица и ерозије, заштите животне средине, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају очувања животне средине, организовање активности на уређењу бујица и заштити од ерозије и рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и посебно у погледу поступања са водним и земљишним ресурсима.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1)    прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области уређења бујица и заштите од ерозије, заштите животне средине и одрживог развоја;
2)    организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области уређења бујица и заштите од ерозије, заштите животне средине;
3)    врши стучно усавршавање и образовање младих инжењењера из области уређења бујица и заштите од ерозије;
4)    на реализацији својих циљева, Удружење сарађује кад год је то могуће са Покретом горана Србије и другим друштвеним и професионалним организацијама;
5)    објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на уређење бујица и заштиту од ерозије, заштиту животне средине, у складу са законом;
6)    организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на образовању деце, омладине и грађанства у области уређења бујица и заштите од ерозије, заштите животне средине и за спровођење активности на заштити и уређењу природе;
7)    организује волонтерске акције за чишћење водотокова и заштиту природних ресурса, пошумљавање и озељењавање угрожених делова неког слива од ерозије;
8)    сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве уређењем бујица и заштитом од ерозије и заштитом животне средине;
9)    ради на популарисању струке и подизању нивоа свести код друштва у целини о штетности процеса ерозије и бујичних поплава и о значају радова на заштити од ерозије и уређењу бујица;

Члан 4.

Назив Удружења је: Удружење  бујичара Србије.Скраћени назив Удружања је: УБС. Удружење има седиште у Београду , у улици Кнеза Вишеслава 1.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.

Чланови Удружења могу бити:
-    редовни
-    колективни
-    почасни

Члан 6.

Редовни члан Удружења може бити свако лице које изрази спремност да ради на остваривању циљева и задатака Удружања и прихвата Статут.
Колективни чланови Удружења могу постати привредна предузећа и научно-истраживачке организације, које својим радом и материјалном помоћи доприносе остваривању циљева и програма Удружања.
Почасни члан Удружења може бити лице које је својим залагањем и активношћу допринео афирмацију бујичарске струке код нас и у свету. На предлог Управног одбора Удружења, Скупштина проглашава почасног члана Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 7.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.  
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, не плаћања чланарине, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 8.

Пунолетни члан Удружења има право да:
1)    равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2)    непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3)    бира и буде биран у органе Удружења;
4)    буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана. Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.
Члан је дужан да:
1)    активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2)    учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3)    плаћа годишњу чланарину;
4)    обавља друге послове које му повери Управни одбор.
Почасни члан не плаћа чланарину.

Члан 9.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 10.

Скупштину Удружења чине сви њени чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1)    доноси план и програм рада на предлог Управног одбора;
2)    усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3)    усваја друге опште акте Удружења;
4)    бира и разрешава чланове Управног одбора;
5)    проглашава почасне чланове на иницијативу Управног одбора;
6)    разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
7)    разматра и усваја финансијски план и извештај;
8)    одлучује о висини чланарине за следећу годину;
9)    одлучује о статусним променама и престанку рада удружења
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 11.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има 5(пет) чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 12.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 13.

Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 14.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има два члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 15.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 16.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним сродним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 17.

Удружење прибавља средства од појединачне чланарине, колективне чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Члан 18.

Удружење обавља основну привредну делатност: 22110 - издавање књига, брошура и других публикација. Удружење ће у својим активностима радити на афирмацији струке за заштиту земљишта и вода од деградације и уређења бујичних токова.
Удружење може почети са непосредним обављањем ових делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 19.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области уређења бујица, заштите од ерозије и еколошког инжењеринга за просторно уређење.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 20.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 21.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: Удружење бујичара Србије, у доњој половини: Република Србија, Београд, а у средини лого Удружења бујичара Србије.

Члан 22.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Председавајући оснивачке скупштине Удружења

 

Претрага

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Ко је на сајту

Имамо 40 гостију на мрежи