Удружење бујичара Србије

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста

Лиценца

Шифра лиценце:

379
(374 и 375)

Назив лиценце:

Одговорни пројектант објеката за уређење бујица, заштиту од ерозије  и мелиорације шумског и пољопривредног земљишта


Услови за издавање лиценце:

•    Диплома Шумарског факултета у Београду, Одсека за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, или Одсека за ерозију и мелиорације или
•    Одсека за заштиту од ерозије и уређење бујица  или  Института за водопривреду  ерозивних подручја

односно:
•    Диплома стечена на наведеним факултетима у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008 ), из области шумарства (дипломирани – мастер) на смеровима, усмерењима, модулима и сл. чији наставни програми обезбеђују исте стручне компетентности као и дипломе стечене на смеровима напред наведених факултета на којима је настава одржавана до ступања на снагу Закона о високом образовању од („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008 ).


Израда свих врста техничке документације из области:

•    Пројекти регулације, уређења и санације бујичних токова;
•    Пројекти прагова и бујичних преграда за задржавање наноса;
•    Инжењерска хидрологија (обрада, интерпретација, провера и анализа хидролошких и хидрометеоролошких података, као и прорачуни за потребе планирања, пројектовања, изградње и експлоатације за потребе уређења бујичних токова и заштите од ерозије на токовима који су у саставу вода II реда);
•    Пројекти биолошких, биотехничких и техничких  система за противерозионо уређење сливова;
•    Пројекти натуралног уређења токова (биолошко и биотехничко уређење)  
•    Делова водопривредних основа, просторних планова и плана управљања сливовима из области уређења и заштите од  бујица и еризије,
•    Пројекти уређења скијашких стаза, рестаурација и противерозиона заштита применом биолошких, биотехничких и техничких мера;
•    Пројекти за пошумљавање и уређење различитих типова шумских и пољопривредних земљишта у циљу антиерозивне заштите;
•    Планска документација за заштиту од бујица и ерозије (израда планова за одбрану од бујичних поплава на токовима који су у саставу вода II реда и плановa за проглашење ерозионих подручја);
•    Пројекти пошумљавања голети;
•    Пројекти инфилтрационих банкета- Алжирских тераса и градона, степенастих тераса и контурних ровова;
•    Пројектовање илофилтерских система за заштиту земљишта од ерозије;
•    Пројекти специјалних травних засада;
•    Пројекти система за одводњавање и наводњавање на еродираним површинама до 20 хектара;
•    Пројекти за рекултивацију јаловишта, пепелишта, каменолома  и комуналних
депонија;
•    Пројекти заштитних шумских појасева за борбу против еолске ерозије на отвореном простору и унутар урбаних целина;
•    Пројекти заштитних биолошких појасева, одбране од буке и заштите акваторија;

 

Шифра лиценце:

479
(472 и 473)

Назив лиценце:

Одговорни извођач радова на изградњи објеката за уређење бујица, заштиту од ерозије и мелиорације шумског и пољопривредног земљишта


Услови за издавање лиценце:

•    Диплома Шумарског факултета у Београду, Одсека за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, или Одсека за ерозију и мелиорације или Одсека за заштиту од ерозије и уређење бујица или Института за водопривреду  ерозивних подручја
односно
•    Диплома стечена на наведеним факултетима у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008 ), из области шумарства (дипломирани – мастер) на смеровима, усмерењима, модулима и сл. чији наставни програми обезбеђују исте стручне компетентности као и дипломе стечене на смеровима напред наведених факултета на којима је настава одржавана до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.76/2005,100/2007,97/2008 ).

Опис делатности:

•    Извођење припремних радова: сеча дрвећа,  крчење жбуња, шибља и уклањање хумусног слоја ради припреме објекта за уређење бујица и заштиту земљишта од ерозије;
•    Извођење радова на регулацији, санацији и уређењу бујичних токова;
•    Извођење прагова и бујичних преграда за задржавање наноса;
•    Извођење радова на уређењу сливова за заштиту од ерозије што подразумева биолошке, биотехничке и техничке радове;
•    Извођење радова на натуралном уређењу токова (биолошко и биотехничко уређење)
•    Извођење земљаних радова на равним и нагнутим теренима ради припреме земљишта за затрављивање и пошумљавање;
•    Извођење система за одводњавање и наводњавање на еродираним површинама до 20 хектара;
•    Извођење биолошких и биотехничких радова за мелиорацију шумског и пољопривредног земљишта (живи појасеви од дрвенасте и жбунасте вегетације и специјалне травне смеше) на подизању противерозионих, пољезаштитних, снегозаштитних и ветрозаштитних појасева поред: аутопутева, магистралних и локалних путева, железничких пруга, речних токова, насипа, каналских система, на рубним деловима урбаних целина, унутар урбаних целина на земљиштима под нагибом;
•    Извођење радова на објектима за уређење урвинских процеса;
•    Извођење радова на рекултивацији јаловишта, пепелишта, каменолома и комуналних депонија;
•    Извођење радова на противерозионом уређењу скијашких стаза.
 

Претрага

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Ко је на сајту

Имамо 43 гостију на мрежи